Privatumo ir slapukų politika

Slapukų politika

 
"COOKIES" FAILŲ POLITIKA Politika susijusi su "cookies" failais taikoma internetiniams tiklalapiams knauf-industries.pl, knaufstyropian.pl, styropianknauf.pl, knauftherm.pl

KAS TAI YRA "COOKIE" FAILAI? failus "cookies" reikia suprasti kaip informaciją, ypatingai tai liečia tekstinius failus, saugomus galutinių vartotojų įrenginiuose ir skirtų naudotis internetiniais tinklalapiais Failai leidžia atpažinti vartotojo įrenginį ir atitinkamai atidaryti puslapį - pritaikytą prie jo individualių norų. „Cookies“ paprastai sudaro internetinio tinklalapio, iš kurio yra slapukai, pavadinimas, laikas, kurį jie laikomi galutiniame įrenginyje, bei unikalus numeris.

KODĖL NAUDOJAME „COOKIES" FAILUS?" cookies" naudojami siekiant pritaikyti internetinius tinklalapius prie vartotojo norų, bei siekiant optimizuoti naudojimąsi internetiniais tinklalapiais. Taip pat naudojami kuriant anoniminę, bendrą statistiką, kuri padeda suprasti kokiu būdu vartotojas naudojasi internetiniais tinklalapiais, kas leidžia pagerinti jų struktūrą ir turinį, išjungiant vartotojo individualią identifikaciją.

KOKIUS "COOKIES" FAILUS NAUDOJAME? yra dvi failų rūšys

„cookies“ – „sesiniai“ bei „pastovūs“ Pirmieji iš paminėtųjų yra laikini, pasiliekantys vartotojo įrenginyje iki išsijungimo iš tinklalapio arba programinės įrangos (internetinės naršyklės) išjungimo. „Pastovūs“ lieka vartotojo įrenginyje „cookies“ parametruose numatytą laiką arba iki tol, kol vartotojas jų nepašalina rankiniu būdu. Failai

„cookies“ naudojami internetinio tinklalapio operatoriaus partnerių, ypač naudojamų internetinio tinklalapio vartotojų, taikoma jų pačių privatumo politika organams

AR "COOKIES" FAILUS SUDARO ASMENS DUOMENY Sasmens duomenys, naudojami „cookies“ failuose gali būti renkami tik siekiant apibrėžtų funkcijų, skirtų vartotojams . Tokie duomenys yra užšifruoti būdu, neleidžiančiu turėti iki jų prieigos neįgaliotiems asmenims.

"COOKIES" FAILŲ ŠALINIMA Sprograminė įranga skirta internetinių puslapių peržiūrai, pagal numatytuosius nustatymus, leidžia talpinti

„cookies“ failus galutiniame įrenginyje. Šie nustatymai gali būti pakeisti tokiu būdu, kad blokuotų automatinį „cookies“ failų aptarnavimą, nustatytą internetinėje naršyklėje, arba kiekvieną kartą informuoti apie jų atsiuntimą į vartotojo įrenginį. Smulkią informaciją apie galimybes ir būdus aptarnauti „cookies“ failus yra programinės įrangos nustatymuose (internetinės naršyklės). „Cookies“ failų naudojimo apribojimas gali įtakoti kai kurių funkcijų funkcionalumą internetiniame tinklalapyje.
 
 

Privatumo politika

 

Kokius duomenis apie Tave renkame?

  • Duomenys renkami registravimosi metu. Tam, kad galėtum naudotis kai kuriomis mūsų sistemos funkcijomis turėsi užsiregistruoti. Registracijos metu paklausime Tavęs el. pašto adreso bei slaptažodžio, kurį naudosi mūsų tinklalapyje
  • Duomenys renkami automatiškai, Tavo apsilankymo mūsų tinklalapyje metu automatiškai renkami duomenys susiję su Tavo apsilankymu, pvz.: Tavo IP, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, ir pan.
  • Duomenys renkami, kai kontaktuoji su mumis internetinio tinklalapio pagalba, telefonu, el. paštu ir pan. perduodi mus savo asmens duomenis, pvz.: vardą, pavardę, el .pašto adresą ir pan

Kokiu būdu naudojame Tavo duomenis?

jokiu būdu neparduosime surinktų apie Tave duomenų tretiesiems asmenims.

Duomenys surinkti registracijos metu bus naudojami tik tam, kad būtų galima prisijungti prie mūsų sistemos. Registracija yra privaloma jeigu nori pirkti.

Jeigu užsisakei Naujienlaiškį, ar kitu būdu išreiškei sutikimą jį gauti, panaudosime Tavo duomenis mūsų Naujienlaiškio Tau išsiuntimui.

Būsi paklaustas ar nori gauti Naujienlaiškį registracijos metu.

Automatiškai renkami duomenys gali būti panaudoti vartotojų elgesio mūsų internetiniame tinklalapyje analizei, demografinių duomenų apie mūsų vartotojus rinkimui, ar mūsų internetinių tinklalapių turinio personalizacijai.

Šie duomenys yra automatiškai renkami apie kiekvieną vartotoją. Duomenys, renkami korespondencijos tarp Tavęs ir mūsų serviso metu, bus naudojami tik atsakymui į tavo užklausimą.

Generalinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos kontrolės atveju, Tavo duomenys gali būti pateikti Inspekcijos darbuotojams pagal duomenų apsaugos įstatymą

Pažeidus mūsų serviso Taisykles, pažeidus teisės aktus, arba kai to reikalaus teisės aktai, Tavo duomenis galime pateikti teisėsaugos organams

Kokiu būdu su Tavimi susisieksime?

Asmens duomenys
Administratorius internetinėje svetainėje renka ir apdoroja toliau nurodytus vartotojo asmens duomenis svetainės registracijos procesuose, užsakymų apdorojimo ar skundų pateikimo metu:
1. Vardas ir pavardė
2. Gyvenamosios vietos adresas
3. Pristatymo adresas – jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso
4. Elektroninio pašto adresas
5. Telefono numeris
Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas grindžiamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.
Vartotojo asmens duomenų pateikimas registracijos metu (kuriant paskyra) arba teikiant užsakymą be registracijos yra būtinas norint: pateikti užsakymą, įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, pateikti skundą (pagal pareikalavimą), grąžinti prekes (pagal pareikalavimą). Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar kelias konkrečiais tikslais;
b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kuriuos šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (pvz.: skundai, prekių gražinimas).
Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga norint naudotis UAB „Eurobena" parduotuvės siūlomomis paslaugomis, todėl reikalaujamų duomenų neįvedimas neleis naudotis UAB „Eurobena" parduotuvės siūlomomis paslaugomis.
Administratorius taip pat apdoroja duomenis savo prekių ir paslaugų reklamai, įskaitant elektroninių laiškų siuntimą vartotojui apie turimą asortimentą. Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
Vartotojas iš administratoriaus gaus informaciją apie paslaugas ir prekes tik tuo atveju, jei vartotojas UAB „Eurobena" parduotuvę pagal 11 str. 2 dalį jis sutiko gauti tokią informaciją. Vartotojas gali pasirinkti dėl sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros informaciją. Tai neturi įtakos tolimesniam UAB „Eurobena" parduotuvės paslaugų teikimui. Administratorius renka ir tvarko vartotojo asmens duomenis tik siekdamas aukščiau nurodytų tikslų.
Siekdama įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, parduotuvė UAB „Eurobena" gali pateikti vartotojo surinktus duomenis: logistikos operatoriams, kurjerių kompanijoms, skundų ir grąžinimo skyriams. Duomenys taip pat pateikiami išoriniai apskaitos įmonei, siekiant tinkamai tvarkyti užsakymų apskaitą.
Surinktus asmens duomenis iš vartotojo tvarko administratorius iki tol, kol vartotojas sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu. Vartotojo paskyros ištrynimas administratoriaus sistemoje arba vartotojo naudojimasis toliau išvardintomis teisėmis atitinkamai pagal pasirinkimą gali sustabdyti arba visai apriboti vartotojo asmens duomenų tvarkymą.  

Vartotojo teisės
Norėdami pasinaudoti toliau išvardintomis teisėmis, susisiekite su administratoriumi.
Susisiekti su administratoriumi galima:
paštu: UAB „Eurobena", A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius
elektroniniu paštu: shop@zookaralyste.lt
telefonu: +37 060 59 39 55
 
Vartotojas turi teisę iš administratoriaus gauti patvirtinimą, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jei taip yra, jis turi teisę susipažinti su jais ir šia informacija:
a)  duomenų tvarkymo tikslas;

b)  jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;

c)  kai duomenų tvarkymas atliekamas pagal 6 str. 1 dalies f punktą, teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus;

d)  jei įmanoma, planuojamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis ir, jei tai neįmanoma, šio termino nustatymo kriterijai;

e)  teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkelimą;

f)  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

g) jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto – visa turima informacija apie jų šaltinį;

h) užtikrinti, kad esama 22 str. 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.
Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus ištaisyti netikslius jo asmens duomenis. Taip pat atsižvelgdamas į tvarkymo tikslus, vartotojas turi teisę prašyti papildyti jo neužpildytus asmens duomenis.
Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus iš karto ištrinti jo asmens duomenis, o administratorius privalo nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

b) vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 str. 1 dalį a) BDAR punktą arba 9 str. 2 dalies a) BDAR punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. c) vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymų pagal 21 str. 1 dalį BDAR ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 2 dalį BDAR;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;
f) asmens duomenys buvo surinkti 8 str. 1 dalyje BDAR nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus apriboti duomenų tvarkymą šiais atvejais: a) vartotojas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį administratorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) administratoriui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
d) vartotojas pagal 21 str. 1 dalį BDAR paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar administratoriaus teisėtos priežastys yra viršesnės už vartotojo priežastis. Vartotojas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 str. 1 dalies  f) BDAR, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei asmens duomenys yra apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas, su kuriu susiję duomenys, bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti su juo susijusių asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, tiek, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara. a)  duomenys gali būti apdorojami remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) ir b) punktais;
b)  apdorojimas atliekamas automatiškai.
Naudodamasis teise perduoti duomenis, vartotojas turi teisę reikalauti, kad administratorius tiesiogiai perduotų asmens duomenis kitam administratoriui, jei tai yra techniškai įmanoma. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pateiktus remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) punktu. Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms – asmens duomenų apsaugos tarnyboms.

jeigu atlikai prekės pirkimą, gali iš mūsų gauti el. laiškus, susijusius su Tavo operacija Galime su Tavimi susisiekti ir telefonu, jeigu turėsime svarbios informacijos susijusios su Tavo operacija.

Jeigu užsisakei mūsų Naujienlaiškį ar kitu būdu išreiškei sutikimą jį gauti, el. pašto būdu gausi mūsų Naujienlaiškį.

Kokiu būdu gali mus informuoti apie duomenų pasikeitimą? 

Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus sekciją Duomenys, gali įvesti pakeitimus arba pašalinti savo asmens duomenis, renkamus registracijos metu ir naudojamus prisijungimui prie sistemos ir Naujienlaiškio išsiuntimui.

Duomenų panaudotų pirkimo operacijai negalima nei pakeisti, nei pašalinti, nes jie yra sąskaitos ar faktūros dalis. Duomenų renkamų automatiškai negalima nei pakeisti, nei pašalinti.

Slapukų ("cookies") panaudojimas

Mūsų internetinis tinklalapis gali panaudoti slapukus, kurie naudojami Tavo naršyklės identifikacijai naudojimosi mūsų tinklalapiu metu, tam, kad žinotume kokį tinklalapį Tau rodyti. slapukuose nėra asmens duomenų.

Kokiu būdu apsaugome Tavo asmens duomenis?

Mūsų duomenų bazės yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų.

Mūsų privatumo politikos pasikeitimai.

pasiliekame sau teisę keisti privatumo politiką, publikuojant naują privatumo politiką tame tinklalapyje.
 
 
Mokėjimus aptarnauja „PayLane Sp. z o o, kurios buveinė yra ul. C. K. „Norwida 4“, Gdanskas, Lenkija
 

Funkciniai slapukai (būtini)

zookaralyste.lt

monit_token: 365 dienos, slapukas
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutės, slapukas
Identifies the shop's customer.

client: 1 dienos, slapukas
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 dienos, slapukas
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: slapukas
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 dienos, slapukas
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 dienos, slapukas
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 dienos, slapukas
It only stores the source from which the page was accessed.

login: slapukas
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 dienos, slapukas
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dienos, slapukas
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 dienos, slapukas
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 dienos, slapukas
Counter of pages visited.

LANGID: 180 dienos, slapukas
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 dienos, slapukas
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 dienos, slapukas
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 dienos, slapukas
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 dienos, slapukas
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 dienos, slapukas
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: slapukas
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 dienos, slapukas
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 dienos, slapukas
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 dienos, slapukas
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: slapukas
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 dienos, slapukas
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 dienos, slapukas
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: slapukas
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 dienos, slapukas
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: slapukas
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutės, slapukas
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: slapukas
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: slapukas
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 dienos, slapukas
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dienos, slapukas
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: slapukas
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 dienos, slapukas
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 dienos, slapukas
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dienos, slapukas
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 dienos, slapukas
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dienos, slapukas
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dienos, slapukas
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 dienos, slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 dienos, slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 dienos, slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutės, slapukas
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 dienos, slapukas
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: slapukas
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


"Analytics" slapukai

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dienos, slapukas
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 dienos, slapukas
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 dienos, slapukas
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 dienos, slapukas
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 dienos, slapukas
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 dienos, slapukas
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 dienos, slapukas
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutės, slapukas
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutės, slapukas
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutės, slapukas
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 dienos, slapukas
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutės, slapukas
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: slapukas
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutės, slapukas
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 dienos, slapukas
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 dienos, slapukas
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dienos, slapukas
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 dienos, slapukas
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 dienos, slapukas
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 dienos, slapukas
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 dienos, slapukas
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 dienos, slapukas
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 dienos, slapukas
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 dienos, slapukas
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutės, slapukas
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 dienos, sekimo pikselis
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 dienos, slapukas
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 dienos, slapukas
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Reklamos slapukai

Meta (Facebook)

fbsr_: slapukas
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 dienos, slapukas
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minutės, slapukas
Facebook session.

Meta Pixel: 999 dienos, sekimo pikselis
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 dienos, slapukas
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 dienos, slapukas
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 dienos, slapukas
Store last visit.

tr: slapukas
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 dienos, slapukas
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: slapukas
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 dienos, slapukas
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 dienos, slapukas
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 dienos, slapukas
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

zookaralyste.lt

RSSID: 180 dienos, slapukas
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutės, slapukas
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 dienos, slapukas
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 dienos, slapukas
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 dienos, slapukas
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 dienos, slapukas
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 dienos, slapukas
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 dienos, slapukas
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 dienos, slapukas
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 dienos, slapukas
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 dienos, slapukas
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 dienos, slapukas
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 dienos, slapukas
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 dienos, slapukas
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 dienos, slapukas
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 dienos, slapukas
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 dienos, slapukas
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 dienos, slapukas
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 dienos, slapukas
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 dienos, slapukas
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 dienos, slapukas
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 dienos, slapukas
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 dienos, slapukas
To provide ad delivery or retargeting.


pixel